تنظیمات و ویرایش های لازم جهت کنترل فن کوئل از طریق کلید هوشمند

فهرست مطالب

  • نرم افزار ETS چیست؟
  • آشنایی با فضای برنامه نویسی ETS برای Actuator
  • آشنایی با فضای برنامه نویسی ETS برایThermostat
  • فضای برنامه نویسی ETS برای Group Addresses

نرم افزار ETS چیست؟

یک نرم افزار مهندسی است که برای طراحی و پیکربندی  و برنامه ریزی تجهیزات خانه و ساختمان و کلیه ی تاسیسات هوشمند که تحت پروتکل KNX می باشد.

تجهیزات :

  1. Actuator
  2. Thermostat
  3. LXT-204-XXX
  4. LXA-120-16A
  5. LXA-112-16A

فضای برنامه نویسی ETS برای Actuator :

در کل فن کویل ها به دو صورت 2 لوله (2Pipes) و 4لوله (4Pipes) تقسیم میشوند. (تصویر1)

تصویر1

پس انتخاب Fancoil-2Pipes برنامه به صورت خودکار 4 خروجی برای فن کویل و 1 خروجی برای روشنایی استفاده میکند.(تصویر2)

1-2)تغییر مود فن کویل به صورت دستی

2-2)از این پرامتر برای خاموش/روشن کردن فن کویل به صورت دستی استفاده میشود.

2-3)برای کارکرد فن کویل به صورت دستی یا خودکار( این تنظیمات باید دقیقا در کلید هم به همین شکل باشد.)

تصویر2

فضای برنامه نویسی ETS برای Thermostat :

انتخاب کلید در حالت with lcd (ترموستاتیک)(تصویر3)

تصویر3

 تنظیمات مربوط به سنسور دما(تصویر4)

تصویر4

تغییر مود فن کوئیل: حالت اتوماتیک یا دستی(تصویر5)

تصویر5

مربوط به تنظیمات در حالت گرما/ زمستان (Heating) (تصویر6)

(تصویر6)

مربوط به تنظیمات مرحله سرما/ تابستان (Cooling)(تصویر7)

تصویر7

مربوط به تنظیمات حالت Set Point (تصویر8)

  • بعد از قطع / وصل شدن  KNX قرار گرفتن Set Point در حالت قبلی /مقدار تعیین شده

تصویر8

برای کارکرد فن کویل به صورت دستی یا خودکار( این تنظیمات باید دقیقا در سوییچ هم به همین شکل باشد.)(تصویر9)

تصویر9

نظیمات مربوط به LCD(تصویر10)

(تصویر10)

تنظیمات مربوط به کلیدهای روی LCD (تصویر 11)

(تصویر11)

تنظیمات مربوط به سنسور رطوبت(تصویر12)

(تصویر12)

فضای برنامه نویسی ETS برای Group Addresses

(تصویر13)

 

آدرس های مورد نیاز برای Actuatorدرفضای برنامه نویسی(تصویر14)

(تصویر14)

آدرس های مورد نیاز برای Thermostat درفضای برنامه نویسی


(تصویر15)