درباره EISSOUND

شرکت (EISSOUND(Electronical Integral de sonido S.A درسال 1993 تاسیس شدتاایده جدیدی را به بخش صوتی Multiroom معرفی کند.این شرکت اولین واحد کنترل صوتی را طراحی کرد که ازنظر زیبایی شناسی با محبوب ترین سوئیچ های نوری متناسب باشد.از آنجا که یک بخش اصلی درآن تحت کنترل نصب کننده های سمعی و بصری حرفه ای قرار داردواحدکنترل صوتی جدید بلافاصله صنعت رابرروی نصب کننده های برق بازکرد وراه را برای ایجادمحصولات جدید برای تولیدکنندگان سوِئیچ چراغ برق باز کرد.

محصولات