بیمارستان پیوند اعضا

کارهای انجام شده در پروژه:

  • کنترل هوشمند موتورخانه
  •  کنترل هوشمند هواساز و اگزاست فن
  •  کنترل فن کویل ها
  •  کنترل هوشمند تابلوهای برق
  •  کنترل هوشمند دیزل ژنراتورها