کارهای انجام شده در پروژه:

_

    • کنترل هوشمند روشنایی
    • کنترل هوشمند پرده
    • سیستم کنترل یکپارچه
    • کنترل از طریق موبایل
    • سیستم صوتی