کارهای انجام شده در پروژه:

_
  • کنترل هوشمند موتورخانه
  • کنترل هوشمند روشنایی
  • کنترل هوشمند صوت
  • کنترل هوشمند تهویه