کارهای انجام شده در پروژه:

_

  • کنترل هوشمند هواساز و اگزاست فن ها
  • کنترل فن کویل ها
  • کنترل هوشمند روشنایی
  • سیستم کنترل یكپارچه
  • نمایش وضعیت دربهای بیمارستان
  • نمایش وضعیت گازهای طبی و کنترل هوشمند تابلوهای برق اصلیو تابلوهای ایزوله