آموزش تنظیمات و ویرایش سوئیچ

آنچه در این مقاله به اختصار خواهید خواند:

  • آشنایی با فضای برنامه نویسی نرم افزار ETS
  • آشنایی با فضای برنامه نویسی ETS برای Actuator
  • فضای برنامه نویسی ETS برای Group Addresse

تجهیزات :

  1. Actuator
  2. Thermostat

 LXA-120-16A

LXA-112-16A

فضای برنامه نویسی ETS برای Actuator :

1) در کل فن کویل ها به دو صورت 2 لوله (2Pipes) و 4لوله (4Pipes) تقسیم میشوند.

image

تصویر1

2) پس انتخاب Fancoil-2Pipes برنامه به صورت خودکار 4 خروجی برای فن کویل و 1 خروجی برای روشنایی استفاده میکند.

2-1)تغییر مود فن کویل به صورت دستی

2-2)از این پرامتر برای خاموش/روشن کردن فن کویل به صورت دستی استفاده میشود.

2-3)برای کارکرد فن کویل به صورت دستی یا خودکار( این تنظیمات باید دقیقا در کلید هم به همین شکل باشد.

image

تصویر2

image

تصویر3

image

تصویر4

  • تغییر مود فن کویل به صورت دستی
image

تصویر5

image

تصویر6

image

تصویر7

image

تصویر8

  •  برای کارکرد فن کویل به صورت دستی یا خودکار( این تنظیمات باید دقیقا در سوییچ هم به همین شکل باشد.)
image

تصویر9

image

تصویر10

image

تصویر11

image

تصویر12

image

تصویر13

فضای برنامه نویسی ETS برای Group Addresse:

image

تصویر14

image

تصویر15

نکته:

برای برنامه نویسی در حالت ترموستاتیک نیاز به یک Value 1Byte دارید که در اینجا هم در کلید هم در سوییچ به اسم Heating\Cooling command Value می باشد که باید در یک گروپ آدرس باشند که در تنظیمات نیز مشخص شده.