KOCAB

 

  • ماژول ارتباط دهنده ی Knxبا شبکه اترنت
  • این ماژول همچنین میتواند به عنوان لاین کاپلر یا Area کاپلر مورداستفاده قرار بگیرد.
  • از این ماژول می توان جهت انتقال برنامه ی نوشته شده درETSبه شبکه پیاده شده ی Knxدر پروژه ها استفاده کرد.