کارهای انجام شده در پروژه:

_
  •  کنترل هوشمند موتورخانه
  •  کنترل هوشمند هواساز و اگزاست فن
  •  کنترل فن کویل ها
  •  کنترل هوشمند تابلوهای برق
  •  کنترل هوشمند دیزل ژنراتورها
  • کنترل از طریق موبایل