کارهای انجام شده در پروژه:

_

  • کنترل هوشمند روشنایی
  • کنترل هوشمند پرده
  • کنترل اسپلیت
  • سیستم کنترل یكپارچه
  • تاچ پنل
  • کنترل از طریق موبایل