کارهای انجام شده در پروژه:

_

  • کنترل هوشمند روشنایی
  • کنترل هوشمند پرده
  • کنترل فن کویل
  • سیستم کنترل یکپارچه
  • کنترل از طریق موبایل
  • سیستم صوتی