سنسور دما کانالی


اندازه گیری دقیق دمای کانال برای کنترل انرژی سیستم سرمایش و گرمایش و نظارت بر مصرف انرژی

قابلیت غیر فعال یا فعال کردن سنسور

این سنسور دارای ترومول می باشد که می توان در لوله ها و مخازن استفاده گردد

دمای کار سنسور تا 160 درجه سانتیگراد می باشد و میتواند در شرایط تهاجمی تا 260 درجه سانتیگراد کار کند.