GEMMA


  • جهت کنترل روشنایی، دیمر، پرده، صوت و …
    امکان اجرای سناریو های مختلف
    •  کلید های 4 و 6  پل ساده لمسی
  • قابلیت تغییر در LED جهت نشان دادن حالت کلید
    رویه شیشه ای در دو رنگ سفید و مشکی