سنسور ATLAS


سنسور حرکتی 360 درجه مادون قرمز با تشخیص گرمایی

قابلیت تشخیص میزان روشنایی

میدان دید 5متر قطری در ارتفاع 2.5 متر